Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Haysiyet Kurulu Yönergesi

TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 

(GESAM) 

HAYSİYET KURULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – İşbu Yönerge, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, ilgili tüzük, yönetmelik ve yönergelere, eser sahipliğinin onur ve saygınlığına, mesleğin örf ve adetlerine uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile üyelerin gerek GESAM ve GESAM çalışanları ile ve gerekse diğer üyeler ile aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde sürdürülmesi ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve böylece GESAM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Kurul, aykırı davranışlarda bulunan üyelere karşı çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. 

Kapsam 

Madde 2 – İşbu Yönerge hükümleri, GESAM’ın kayıtlı, asil ve yararlanan üyeleri olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin tutum ve davranışlarını kapsamaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 – İşbu Yönergede söz edilen deyimlerden; 

BAKANLIK   : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını, 

GESAM          : Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğini, 

ÜYE                     : GESAM’ın asil ve yararlanan üyesi bulunan gerçek ve tüzel kişileri, 

KANUN : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, 

YÖNETMELİK : Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğini, GESAM TÜZÜĞÜ : Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tüzüğünü ifade etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Haysiyet Kurulunun Çalışma Esasları 

Haysiyet Kurulu Çalışma Esasları 

Madde 4 – 

1) Haysiyet Kurulu, Genel Kurulca asil üyeler arasından 2 (iki) yıl için gizli oy ile seçilen, 3 (üç) üyeden oluşur. Ayrıca, asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen 7 (yedi) gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer. 

2) Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulunun talebi üzerine Üye Disiplin Yönergesi hükümlerini uygulamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.  

3) Tayin edilen toplantı gününde üyelerden biri toplantıya katılmadığı takdirde mazeretini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kendisine toplantı tarihinden (toplantı tarihi hariç) en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirilmiş toplantılara, mücbir sebepler dışında mazeret bildirilmeksizin ve/veya makul bir mazereti bulunmaksızın 3 (üç) kez üst üste katılmayan Haysiyet Kurulu üyesinin, Haysiyet Kurulu üyeliği başkaca bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden düşer. Mazeretler mücbir haller dışında ıslak imza şeklinde sunulur. 

4) Haysiyet Kurulu asıl üyelerinden birisinin; herhangi bir nedenle Haysiyet Kurulu üyeliğinin ya da GESAM üyeliğinin düşmesi halinde GESAM Tüzüğünün ilgili madde hükümleri uygulanır ve ilk yedek üye göreve çağrılır. 

5) Yönetim Kurulu tarafından, Haysiyet Kurulunda yer alan bir asıl üyenin Haysiyet Kuruluna sevki halinde, sevk edilen üyenin görevi sevk tarihi itibariyle askıya alınır ve bu tarih itibariyle ilgili maddeleri uyarınca seçilen yedek üye, Haysiyet Kurulunda görev alır. Haysiyet Kurulu kararı sonucu kesinleşmiş herhangi bir disiplin yaptırımı uygulanan Haysiyet Kurulu üyesinin Haysiyet Kurulu üyeliği düşer. 

6) Disiplin yaptırımı uygulanan üyeler, her bir yaptırım için Üye Disiplin Yönergesinde öngörülen uygulama süresi boyunca Haysiyet Kuruluna seçilemez. 

Haysiyet Kurulunun Görevleri 

Madde 5 – 

(1) Haysiyet Kurulunun görevleri şunlardır:  

a) Yönetim Kurulunun talebi üzerine, GESAM’a kayıtlı üyeler hakkında GESAM Tüzüğü ve Üye Disiplin Yönergesinde öngörülen usule uygun olarak soruşturma yapmak ve yürütmek.  

b) Haysiyet Kurulunun re’sen GESAM Tüzüğü ve Üye Disiplin Yönergesine aykırı hususları tespit etmesi halinde, durumu Yönetim Kuruluna bildirerek disiplin incelemesi başlatılması yönünde karar verilmesi talebinde bulunmak.  

c) Soruşturma sonucunda elde edilen somut bilgi ve belgelere göre GESAM Tüzüğü ve Üye Disiplin Yönergesinde öngörülen disiplin yaptırımlarının uygulanmasına karar vermek. 

Konunun İntikali ve Ön Soruşturma 

Madde 6 – 

1) GESAM Üye Disiplin Yönergesinde yer alan hükümlere göre yaptırım uygulanmasını gerektiren bir durumun tespiti halinde Yönetim Kurulu gerekli kanıtları geciktirmeksizin Genel Sekreterlik aracılığıyla toplatır ve düzenlenen dosyanın Haysiyet Kuruluna sunulmasını kararlaştırır. 

2) Haysiyet Kurulunun re’sen GESAM Üye Disiplin Yönergesine aykırı hususları tespit etmesi halinde, durumu Yönetim Kurulu’na bildirerek disiplin soruşturması başlatılması yönünde karar verilmesi talebinde bulunulur. 

Haysiyet Kurulunun Çalışma Yöntemi 

Madde 7 – 

1) Yönetim Kurulunun kararı gereğince, Genel Sekreterlikçe yapılan yazılı çağrı üzerine Haysiyet Kurulu en geç 7 (yedi) gün içinde toplanır. Haysiyet Kurulu, çalışmalarına, önce ilgili üyeye noter aracılığıyla tebliğ tarihinden başlamak üzere, en fazla 15 (onbeş) günlük bir süre tanıyarak yazılı savunmasını talep etmek suretiyle başlar. Üye savunmasını bizzat Haysiyet Kurulu toplantısına katılarak sözlü olarak da yapabilir. Hakkında soruşturma başlatılan üye, tanık dinletme, ayrıca belge sunma veya soruşturma belgelerini bizzat veya vekili marifetiyle tetkik etme ve ilgili belgelerden suret alma hakkını kullanabilir.  

2) Haysiyet Kurulu, kendisine intikal eden soruşturma talebi üzerine, mücbir sebepler dışında yaptığı ilk toplantı tarihinden itibaren 1 (bir) ay zarfında karar vermekle yükümlüdür. Haysiyet Kurulu yürütülen soruşturma hakkında en fazla 3 (üç) defa toplantı yaparak, gerekli görülen hallerde Haysiyet Kurulu Başkanının yazılı bildirimi ile 1 (bir) toplantı daha yapabilir. 

3) Aynı olayla ilgili farklı üyeler hakkında yapılacak soruşturma aynı dosya üzerinden yürütülür.  4) Haysiyet Kurulu kararlarına itiraz olması halinde, söz konusu itiraz tek oturumda incelenir ve karara bağlanır.  

5) Haysiyet Kurulu, incelenen konunun özelliklerini göz önünde bulundurarak, GESAM Hukuk Biriminden görüş talep edebilir. GESAM Hukuk Birimi, GESAM Üye Disiplin Yönergesi uyarınca soruşturma konusu hakkında görüşünü yazılı olarak Haysiyet Kuruluna sunar.  

6) Haysiyet Kurulu kararlarında çekimser oy kullanılmaz. Alınan karar, gereği yapılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Alınan Haysiyet Kurulu kararları üyeye elden ya da noter aracılığıyla tebliğ edilir. Noter aracılığıyla yapılacak tebligat üyenin GESAM’da kayıtlı adresine yapılır. Üyenin güncel adresini GESAM’a bildirmemesi halinde, GESAM’da kayıtlı adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.  

7) Haysiyet Kurulu kararlarına karşı, kararın verildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz, Haysiyet Kurulunca itiraz tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde incelenerek karara bağlanır. Haysiyet Kurulunca itiraz sonucunda verilen karar veya 1 (bir) ay içinde itiraz yoluna başvurulmayan karar kesin olup Birlik tarafından uygulamaya konulur. Hak sahipleri, Haysiyet Kurulunca verilen kararlara karşı, kararın verildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde yargı yoluna başvurabilir. Haysiyet Kurulunun yaptırım kararına karşı yargıya başvurulması veya başvurulacağının bildirilmesi yaptırım kararının icrasını durdurmaz.   

8) Haysiyet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma gizlilik addetmektedir. 

Haysiyet Kurulu Kararlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Madde 8 – 

(1) Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Haysiyet Kurulu kararlarında; 

  1. Üyenin savunması alınıp, konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler toplanmadan önce fiile ilişkin kanaat belirtir nitelikli bir karar almamakla,  
  2. Disiplin yaptırımının oluşup oluşmadığı ile ilgili olmayan değerlendirilmelerde bulunmamakla,  
  3. Disiplin yaptırım tayini sırasında GESAM Üye Disiplin Yönergesinde yer alan yaptırımlara konu fiil ve hallerin somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini mevcut bilgi ve belgelere göre irdelemekle yükümlüdür. 

Özlük Hakları 

Madde 9 – Haysiyet Kurulu üyelerine, GESAM Tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda ödemeler yapılır. 

Yönergede Hüküm Bulunmaması 

Madde 10 –  İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Tüzüğün ve mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur. 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 11 – İşbu Yönerge Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yorumlar kapatılmış.