Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Teknik Bilim Kurulu Yönergesi 

TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 

(GESAM) 

TEKNİK BİLİM KURULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak 

Amaç 

Madde 1 – İşbu Yönergenin amacı, Üyelerin eserleriyle ilgili sorunlarını çözmek, ihtilafları incelemek ve karara bağlamaktan ibarettir. 

Kapsam 

Madde 2 – İşbu Yönerge hükümleri Üyelerin eserleri üzerindeki hak sahipliği ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin incelemeleri, bu konuda görev yapacak olan Teknik Bilim Kurulunun oluşumunu, görevlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 – İşbu Yönergede söz edilen deyimlerden: 

BAKANLIK    :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
GESAM   :Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğini, 
ÜYE   :GESAM’ın asil ve yararlanan üyesi olan gerçek ve tüzel kişileri, 
KANUN   :5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, 
YÖNETMELİK  :Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğini, 
GESAM TÜZÜĞÜ  :Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tüzüğünü ifade etmektedir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teknik Bilim Kurulu 

Kurulun Oluşumu ve Yeter Sayıları 

Madde 4 – 

1) Teknik Bilim Kurulu, Genel Kurulca eser sahibi asil üyeler arasından 2 (iki) yıl için gizli oyla seçilen 3 (üç) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen 7 (yedi) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer. 

2) Teknik Bilim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve karar alır. Tayin edilen toplantı gününde üyelerden biri toplantıya katılmadığı takdirde mazeretini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kendisine toplantı tarihinden (toplantı tarihi hariç) en az 3 (üç) gün önce yazılı olarak bildirilmiş toplantılara, mücbir sebepler dışında mazeret bildirilmeksizin ve/veya makul bir mazereti bulunmaksızın 3 (üç) kez üst üste katılmayan Teknik Bilim Kurulu üyesinin, Teknik Bilim Kurulu üyeliği başkaca bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden düşer. Mazeretler mücbir haller dışında ıslak imza şeklinde sunulur.  

3) Teknik Bilim Kurulu asil üyelerinden birisinin; herhangi bir nedenle Teknik Bilim Kurulu üyeliğinin ya da GESAM üyeliğinin düşmesi halinde GESAM Tüzüğünün ilgili madde hükümleri uygulanır.  

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları 

Madde 5 – 

1) Teknik Bilim Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi veya doğrudan Genel Sekreterlikçe davet edilmeleri üzerine toplanır. Kurulun görevleri dâhilindeki konular dosya halinde Teknik Bilim Kuruluna sunulur. Teknik Bilim Kurulu, dosya üzerinden yapacağı inceleme üzerine kararlar alır.   

2) Teknik Bilim Kuruluna üyeler tarafından yapılacak olan başvurularda, taraflar başvuruya konu eserler ile ilgili tarih barındırır her türlü belgeleri Kurula hitaben yazılı dilekçeleri ekinde Genel Sekreterliğe teslim etmek mecburiyetindedirler. Üyeler tarafından sunulan belgelerin eksik olduğunun Genel Sekreterlik tarafından tespit edilmesi halinde, eksiklerin tamamlanması için üyelere bilgi verilir ve eksikler tamamlanıncaya kadar başvuru Teknik Bilim Kurulu tarafından incelemeye alınmaz.  

3) Teknik Bilim Kurulu, hak sahipliğine ilişkin incelenen söz konusu eser/eserler üzerinde birebir benzerlik taşımayan ihtilaflarda, salt tespit yaparak konunun yargıya intikal ettirilmesi yönünde tavsiye kararı vermekle mükelleftir. Eser/eserler üzerinde birebir benzerlik taşıyan hallerde, tarafların sunduğu belge ve evrakların hak sahipliğinin değiştirilmesine yönelik karar vermek için yeterli görülmesi halinde, Teknik Bilim Kurulu hak sahipliğinin değiştirilmesine yönelik karar oluşturabilir.  

4) Teknik Bilim Kurulu, incelenen konuya ilişkin evrak ve belgeleri karar için yeterli görmezse, taraflardan evrak ve belge istenmesine karar verebilir. Teknik Bilim Kurulu, tarafların nihai karar verilmesi için yeterli evrak ve belge sunamadıkları durumlarda, hak sahipliğine ilişkin inceleme yapmadan konunun yargıya intikal ettirilmesi yönünde tavsiye kararı vermekle yetinir.  

5) Teknik Bilim Kurulunun her türlü kararı taraflara yazılı olarak bildirilir. 

6) Teknik Bilim Kurulunun nihai kararlarına karşı taraflara tebliğden itibaren 1 (bir) ay içinde itiraz edilebilir. Teknik Bilim Kurulu kararlarına karşı dosya taraflarından her birinin yalnızca 1 (bir) kez itiraz hakkı bulunmaktadır.  

7) Genel Sekreterlik, Teknik Bilim Kurulunun gerekli görmesi üzerine, Teknik Bilim Kurulu çalışmalarına yardımcı olur. Genel Sekreter tarafından uygun görülecek bir çalışan, çalışmalara yardımcı olmak üzere toplantılarda hazır bulundurulur.  

8) Teknik Bilim Kurulu yargıya intikal etmiş şikâyet veya ihtilafları ele almaz, ele almış ise yargıya intikal ettiğini öğrendiği an inceleme yapmayı durdurur, karar oluşturmuş ise uygulamasını durdurduğunu ve mahkeme kararının sonucuna uygun olarak işlem yapılacağını ilgililere bildirir.  

Kurulun Görevleri ve Yetkileri 

Madde 6 – 

1) Teknik Bilim Kurulunun görevleri ve yetkileri şunlardır: 

a) GESAM’ın faaliyet ve uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yaparak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, 

b) Üyeler tarafından yapılan başvurularda, üyelere ait ve GESAM korumasında olan eserler üzerindeki hak sahipliği iddialarını incelemek ve karara bağlamak, 

c) Teknik Bilim Kurulu Başkanı veya Teknik Bilim Kurulunca gerek görülürse üzerinde inceleme yapılan konularla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini veya ilgili diğer kişileri, bilgi ve görüşlerini almak üzere kurul toplantılarına çağırmak, 

d) Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi istenen konularda gerekli incelemeleri yaparak rapor düzenlemek ve bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna, bir örneğini de Denetleme Kuruluna sunmak, 

e) GESAM Tüzüğü’nde belirlenen diğer görevleri yapmak, 

f) Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ve üyelik türüne ilişkin kararlarına karşı Yönetim Kuruluna itiraz edilmesi halinde; Yönetim Kurulu’na konuya ilişkin görüş ve öneriler sunmak,   

Özlük Hakları 

Madde 7 – Teknik Bilim Kurulu üyelerine, GESAM Tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda ödeme yapılır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönergede Hüküm Bulunmaması 

Madde 8 – İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur. 

Yürürlük 

Madde 9 – İşbu Yönerge, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yorumlar kapatılmış.