Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Telif Hakları Yönergesi

TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 

(GESAM) 

TELİF HAKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

(Amaç, Kapsam, Kısaltmalar ve Dayanak)

Amaç:

Madde 1 – Bu yönergenin amacı Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) üyelerinin hakları ve eserleri için çalışma şartlarını belirlemektir.

a) Telif hakları, maddi ve manevi tazminatların savunulması, basın-yayın, internet ve medya vs.  özel-resmi kurum ve kuruluşlardaki hakların alınması hususunu belirlemek ve çalışmalar yapmak.

b) Yerel, bölgesel ve ulusal alanlarda faaliyet gösteren televizyon kanalları, görsel basın organları, kırtasiyeler, dijital uv baskı kopyalama merkezleri, galeriler, müzayedeler, kültür ve sanat merkezleri için lisanslama yapmak, lisans fiyatlarını belirlemek.

c) Yerel yönetimler, belediyeler, üniversiteler ve iş merkezleriyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla telif hakları konusunda anlaşmalar yapmak.

d) Üyelerimizin eserleri üzerindeki hakları çerçevesinde cep telefonu, elektronik ortamda kayıt-depolama, internet yayını gibi vs. alanlarda yayın yapılabilmesi için anlaşmalar yapmak.

e) Telif hakları davalarında mahkemelere görüş bildirmek ve bu alanda bilirkişilik görevlerinde bulunmak.         

f) Telif hakları konusunda yurt dışındaki resmi ve özel kurum, kuruluş yayıncılarla iş birliği, üyelerin hakları için anlaşmalar yapmak.

g) Korsan yayınla mücadele kapsamında çalışmalar yapmak ve yapılacaklar hususunda hazırlıklar yapmak.

h) İl temsilcilerini telif hakları konusunda bilgilendirip, telif haklarının yaygınlaşmasını sağlamak.

i) Üye eser kayıtlarını tutmak.

j) Üye eserlerini tanıtmak.

k) Kültürel ve sanatsal etkinlikler çerçevesinde ulusal ve uluslararası sergiler organize etmek.

Kapsam:

Madde 2 – Bu yönerge Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) üyelerini kapsar.

Kısaltmalar:     

Madde 3 – Bu yönergede geçen kısaltma ve tanımlar:

a) Birlik: Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM)  

b) Başkan: GESAM Yönetim Kurulu Başkanı 

c) Başkan Yardımcısı: GESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

d) Genel Muhasip: GESAM Genel Muhasibi

e) Genel Sekreter: GESAM Genel Sekreteri

f)  Kanun: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

g) Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Federasyonu hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 2002/4683 Sayılı Kararı ve 13.08.2002 tarihli tüzüğü ifade eder.

Dayanak:

Madde 4 – 

a) Bu Yönerge Tüzüğün 30., 33., 35. ve 37. Maddelerinde geçen ilgili fıkralar uyarınca hazırlanmıştır. 

b)  Bu Yönerge; 31 Aralık 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde GESAM Yönetim Kurulu’na verilen yetkiye göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

Madde 5 – (Avukat ve Muhasebe)

GESAM Yönetim Kurulu; Avukatlarla ortaklaşa çalışmalar sonunda elde ettiği telif ve tazminat miktarlarını muhasebeleştirme işlemini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 6 – Avukatların Görev ve Sorumlulukları

a)  Üyelerin telif hakları konusunda çalışma yapar. Avukatlar GESAM’ın kadrolu elemanı ise idari yönerge kapsamında GESAM Tüzüğü’nde yazılı olan görevleri yapar.

b)  Dışarıdan anlaşmalı avukat tutulmuş ise dava gelirlerinden %10’u avukata ödenir.  Muhasebeleştirmeyi GESAM muhasebesi yapar.

c)  GESAM dava gelirlerinden %30 pay alır. Bu miktar üyelerle GESAM arasında imzalanan yetki belgelerinde açık olarak yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 7 – GESAM Yetkisi ve Üye Yetkisi
a) GESAM Yönetim Kurulu; üyelerin haklarını aramak için avukat tutmaya ve azletmeye yetkilidir.

b) Üye Yetkisi: Üyeler telif haklarını aramak için GESAM avukatlarına davalarına baktırabilirler. İsterlerse davalarını çekip özel avukat tutabilirler. Bu üyelerin doğal haklarıdır. Ancak GESAM’ın yapmış olduğu dava masraflarını ödemek zorundadırlar. Üyelerin özel avukatlarının kaybettiği davalardan GESAM sorumlu değildir.

Madde 8 – GESAM avukatları ve dışardan tayin olunan avukatlar, GESAM Yönetimine karşı sorumludur.
a) GESAM üyelerinin özel veya resmi kurum ve kuruluşlardaki telif haklarını savunur, koruma altına alır.

b) Üyelerin telif haklarını takip ve tespit çalışmalarını yapar.

c) Kurum ve kuruluşlardan üyeler adına meslek birliği, almış olduğu telif bedellerini hesaplar, hak sahiplerine dağıtır.

d) Kurum ve kuruluşlarla toplu pazarlık, lisanslama yöntemi veya götürü üzerinden alınan telif belleklerinin %50 GESAM payı ve %50’si ise eseri kullanılan üyeler arasında kullanım sayısına bölünerek hesaplanır.

e) Kurum ve kuruluşlar tarafından telif hakları GESAM hesabına tamamen yatırıldıktan sonra bir ay içinde GESAM Genel Sekreterliği ve muhasebesi hesaplamaları ve tahakkuk işlemlerini yaparak üyelere ödemeye başlar.

Yürürlük:

Madde 9 – Bu Telif Hakları Yönergesi Genel Kurul tarafından 31 Aralık 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında üyelerin (oybirliği ile) almış olduğu karar gereği, GESAM Yönetim Kurulu tarafından da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Uygulama:

Madde 10 – 

a) Bu yönerge hükümleri, GESAM üyelerinin haklarını korumak için GESAM Yönetim Kurulu ve Başkanı tarafından dikkate alınarak uygulanır.

b)  Telif Hakları Yönergesinde herhangi bir maddenin değişimi için GESAM Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a konu ile ilgili rapor sunması, kongrede var olan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ve onayı alınarak aktif yapılır.

Yorumlar kapatıldı.