Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Tüzük

GESAM

(TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ)

TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2936 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca hazırlanan Bakanlar Kurulunca onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzük hükümlerine göre merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur. Bu Meslek Birliği, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük’ün 7. maddesi uyarınca Güzel Sanatlar alanında faaliyet gösterir.”

 

            Birliğin Amacı

            Madde 2- Meslek Birliğinin amacı:

 1. a) Üyelerin telif haklarını korumak, anlaşmazlıklara çözümler getirmek, mahkemelerde bilirkişilik yapmak, rayiç-emsal bedel gibi konularda görüş bildirmek,
 2. b) Telif hakları ile ilgili kanun, yönetmelik vb. hazırlıklarında yetkililere yardım etmek veya yeni kanun yönetmelik vb. tasarılar hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na önermek, sanatçıların görüşlerini, düşüncelerini, ilgili kuruluşlara bildirmek,
 3. c) Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak,

ç) Türk sanatının ve kültürünün gelişmesine katkısı olacak faaliyetleri desteklemek, sanatçılara maddi ve manevi destekler sağlamak,

 1. d) Devlet-Sanatçı ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 2. e) Sergiler açmak, uluslararası etkinlikler düzenlemek, plastik ve kültürel alanda çalışmalar yapmak, çalışanları desteklemek,

 

            Birliğin Kurulması

            Madde 3- Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık belirlendiği takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

 

            Geçici Yönetim Kurulu

Madde 4- Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

 

 

 

 

            Tüzel Kişilik

Madde 5- Bu Birlik 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

Birlik, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42. maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğünün, Tip Statünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlığa verilmesiyle tüzelkişiliğini devam ettirir.

 

            Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 6- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir. Genel Kurul, Birliğin feshine karar verebilir.

 

            Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

Madde 7- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı eser sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Eser sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

Eser sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları, ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez. Alanıyla ilgili birden fazla birlik kurulamaz.

 

            Eserlerin İzlenmesi

            Madde 8- Birlik, üyelerine ait fikir ve sanat eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. Birlik, korsanla mücadelede takip ve izleme birimleri kurabilir.

 

            Birliğin Faaliyetleri

            Madde 9- Birlik, amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,
 2. b) Üyelerinin eserlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
 3. c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

ç) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

 1. d) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
 2. e) Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
 3. f) Üyelerinin eserlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 4. g) Üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

ğ) Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller, kurultaylar, sanat bienalleri, sergiler ve saydam (dia) gösterileri düzenlemek,

 1. h) Türk sanatı ve sanatçısını destekleyerek ülkemize yeni sanat eserleri kazandırmak ve bunların yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlamak,

ı) Birlik korsanla mücadele ve telif haklarını korumak amacıyla izleme takip ve önleme birimleri kurabilir. Yasalar doğrultusunda alanıyla ilgili yurtdışındaki birliklerle çalışmalar yapabilir. Ortak girişimlerde bulunabilir,

 1. i) Korsanlıkla mücadele ve telif hakları konularında kurulan fikri ve sınai haklar mahkemelerine “emsal bedel, rayiç bedel ve benzeri konularda görüş bildirir, bilirkişilik eder,
 2. j) Üniversite ve fakültelerde telif hakları dersleri konması için çalışmalarda bulunmak.

 

            Meslek Birliğinin Kurucuları

            Madde 10- Birliğin asil üye olma vasfını haiz ve tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, birliğe asil üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır. (Ek 1)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

 

            Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 11- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Birlik Tüzüğünün 14. maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç Kimse birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Bu birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

 

            Üyelik Türleri

Madde 12- Birlikte, asil üye ve yararlanan üye olmak üzere 2 tür üyelik vardır.

 

            Asil Üye

Madde 13- Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir;

 1. a) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda öngörülen eser sahibi olmak,
 2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. c) Birliklerin koyacağı ölçütlere uygun olmak.

 

            Yararlanan Üye

            Madde 14- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişiler,
 2. b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

 

Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

            Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 15- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

 

Üyeliğe kabul edilenler, asil ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.

 

            Üyelik Uyuşmazlığı

Madde 16- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

 

            Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

            Madde 17- Üyelik; ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme ve üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda üyelik kaydı, yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

 

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

 

            Üyelikten Çekilme

Madde 18- Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. Üyeler aidat vs. gibi borçlarını ödemek ve üye kimlik kartlarını birliğe iade etmek zorundadırlar.

 

            Üyelikten Çıkarma ve İtiraz

Madde 19- Asil ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar;

 1. a) Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,
 2. b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,
 3. c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,

ç) Asil üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.

 

Çıkarılma kararı yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

 

            Birlik Organları

Madde 20- Birliğin zorunlu organları şunlardır;

 1. a) Genel Kurul,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Denetleme Kurulu,

ç) Haysiyet Kurulu,

 1. d) Teknik-Bilim Kurulu.

 

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. Bu organların kuruluş şekli ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulu

 

            Genel Kurul

Madde 21- Genel kurul Meslek Birliğinin asil üyelerinden oluşur.

 

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 22- Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Yönetim Kurulu, denetleme kurulu, teknik-bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 2. b) Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,
 3. c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

ç) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

 1. d) Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,
 2. e) Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,
 3. f) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
 4. g) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

ğ) Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

 1. h) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,

ı) Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

 1. i) Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
 2. j) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,
 3. k) Eserlerin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri belirlemek,
 4. l) Mevzuat ve Birlik tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak,
 5. m) Kurul çalışmalarına katılan üyelere ödenecek huzur hakkı, yolluk ve gündelik miktarını belirlemek.

 

            Genel Kurula Uygulanacak Hükümler

Madde 23- “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında” Tüzük’ün, “Genel Kurulun toplantıya çağrılması” başlıklı 24. maddesi hükmü bu Birlik hakkında da uygulanır.

 

            Yönetim Kurulu

            Madde 24- Yönetim Kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Kurul, başkanın yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

 

            Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

            Madde 25- Yönetim Kurulu, en az 4 üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Eser sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,
 2. b) Genel Sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 3. c) Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

ç) Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 1. d) Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
 2. e) Bir eserin üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,
 3. f) Asil üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,
 4. g) Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

ğ) Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

 1. h) Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

ı) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

 1. i) Kanunun 81. maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,
 2. j) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, kanunun 75. maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,
 3. k) Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle önerilen diğer işleri yapmak.

 

            Birliğin Temsili

Madde 27- Birlik, yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

 

            Denetleme Kurulu

Madde 28- Denetleme Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

 

            Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 29- Denetleme Kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

 

            Teknik-Bilim Kurulu

Madde 30- Teknik-Bilim Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

 

            Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri

Madde 31- Teknik-Bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

 

            Haysiyet Kurulu

Madde 32- Haysiyet Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Haysiyet kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

 

            Haysiyet Kurulunun Görevleri

Madde 33- Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.

Birlik haysiyet kurulunun kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kurullarına itiraz edebilir.

İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

 

            Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulu

Madde 34- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir.  Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.

 

            Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 35- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Danışma Kurulu, Meslek Birliğinin yayın faaliyetleri ile ilgili projeler üretir, tekliflerde bulunur, bülten vs. yayınları hazırlar. Radyo-Televizyon kuruluşları ve başka yazılı ve görsel basınla ilgili irtibatları kurar, yayın sözleşmelerinin hazırlanmasında görev alabilir.

 

            Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

            Madde 36- Birliğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe, valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

 

 

            Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 37- Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

           

            Hesap Dönemi

Madde 38- Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

 

            Birliğin Gelirleri

Madde 39- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,
 2. b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,
 3. c) Yayın gelirleri,

ç) Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,

 1. d) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,
 2. e) Faiz, hazine bonosu ve devlet tahvili gelirleri,
 3. f) Rayiç bedel, emsal bedel ve bilirkişilik komisyonu ücretleri,
 4. g) Diğer gelirler.

 

            Yetki Belgesi

            Madde 40- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği eserlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, kanunun 20. maddesi uyarınca ve değişik 80. maddesi çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu Yetki Belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

 

            Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Kriterler

Madde 41- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde eserlerin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken;

 1. a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,
 2. b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,
 3. c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

ç) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel)ve izleyici/dinleyici sayısı,

 1. d) Eserlerin kullanım sıklığı,
 2. e) Pazar oranı,

f)Kullanılan her eser başına bir ücret,

 1. g) Sabit ücret,

ğ) Saniye ve dakika bazında birim ücret,

gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

 

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

 

            Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 42- Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

 

            Dağıtım

Madde 43- Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsil giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen onbeş gün içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

 

            Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler

Madde 44- Yönetim, denetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

 

            Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye

            Madde 45- Tüzüğün “Genel Kurul kararıyla fesih” başlıklı 43., “Mahkeme kararıyla fesih” başlıklı 44., “Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45. ve “Tasfiye” başlıklı 46. madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

            Defter ve Kayıtlar

Madde 46- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır;

 1. a) Asil üye defteri,
 2. b) Yararlanan üye defteri,
 3. c) Yönetim Kurulu karar defteri,

ç) Gelen ve giden evrak defterleri,

 1. d) gelir ve gider defteri,
 2. e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
 3. f) Demirbaş defteri.

 

Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

 

            Eserlerin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi

Madde 47- Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri eserlerin bir örneğini, çoğaltılmayanların maket, resim ve fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.

Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzelkişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 48- Birlik yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması, ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

 

            Bakanlığın Denetimi

Madde 49- Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Yapılan denetimin sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.

 

            Bakanlık Gözlemcisi

Madde 50- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

 

            İlgili Mevzuat

            Madde 51- Bu Tüzük’te hüküm bulunmayan hallerde “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümleri uygulanır.

 

            Yönergeler

Madde 52- Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

 

            Yürürlük

Madde 53- Bu Tüzük, Genel Kurul’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

Madde 54- Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına GESAM Yönetim Kurulu yürütür.

Yorumlar kapatıldı.