Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Üye Disiplin Yönergesi

TÜRKİYE GÜZEL SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ 

(GESAM) 

ÜYE DİSİPLİN YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – İşbu Yönerge; Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğine kayıtlı üyelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, ilgili yönetmelik ve yönergelere, eser sahipliğinin onur ve saygınlığına, mesleğin örf ve adetlerine uygun bir davranış içinde bulunacakları inancı ile üyelerin gerek GESAM ve GESAM çalışanları ve gerekse diğer üyeler ile aralarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayış içinde sürdürülmesi ve olası aykırı tutum ve davranışların yaptırımlarını düzenlemek ve böylece GESAM hizmetlerinin aksamaksızın en iyi şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. 

Kapsam 

Madde 2 – İşbu Yönerge hükümleri; GESAM’ın kayıtlı, asil ve yararlanan üyeleri olan gerçek ve tüzel kişilerin GESAM’ın tüzel kişiliğini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren tutum ve davranışlarını kapsamaktadır. 

Tanımlar 

Madde 3 – İşbu Yönergede söz edilen deyimlerden; 

BAKANLIK    :T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını, 
GESAM    :Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğini, 
ÜYE   :GESAM’ın asil ve yararlanan üyesi olan gerçek ve tüzel kişileri, 
KANUN   :5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu, 
YÖNETMELİK  :Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğini, 
GESAM TÜZÜĞÜ  :Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tüzüğünü  ifade etmektedir.   

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımlar 

Disiplin Yaptırımlarının Türleri ve Yaptırım Uygulanacak Fiiller 

Madde 4 – 

1) İşbu Yönerge ile GESAM üyeleri hakkında kasıtlı, hatalı ve kusurlu bazı fiilleri dolayısıyla uygulanabilecek yaptırımlar ile yaptırım uygulanacak fiiller aşağıda öngörülmüştür: a) Uyarı 

b) Kınama 

c) Hak mahrumiyeti 

d) Üyelikten çıkarma 

2) Aynı fiil birden fazla disiplin yaptırımı maddesi kapsamında ele alınıp ayrı ayrı yaptırım tayini yoluna gidilemez. Üyeye fiiline karşılık gelen en üst yaptırım uygulanır. 

3) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydı ile disiplin ihlalinde bulunan bir üyenin, ilgili yaptırımın sicilinde yer aldığı süre zarfında aynı ihlali tekrar etmesi halinde bir üst yaptırım uygulanır. 

Uyarı 

Madde 5 – 

1) GESAM üyelerine aşağıda belirtilen hallerde uyarı yaptırımı uygulanarak kendilerinden beklenen tutum ve davranışlarda dikkatli ve özenli davranmaları gerektiği bildirilir. Yazılı uyarı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: 

a) Geçerli bir mazereti olmaksızın GESAM tarafından yapılan duyurulara cevap vermemek, istenilen bilgi ve belgeleri zamanında iletmemek, yapılan çağrılara riayet etmemek. 

b) İletişim bilgilerine (adres, telefon, e-mail vb.) ilişkin değişiklikleri GESAM’a bildirmemek. 

c) GESAM’dan kendisi hakkında ayrıcalıklı bir uygulama beklentisi içinde olmak ve beklentisini gerçekleştirmek için kişiler üzerinden yaptırımlara yönelmek. 

d) Giriş aidatı ve üyelik aidatının ödemesini yazılı bildirime (mektup, e-mail, GSM hatlarına sms vb.) rağmen nedensiz olarak 1 (bir) yıldan daha fazla geciktirmek. 

e) GESAM yararlarını zedeleyici söz ve davranışlarda bulunmak. 

f) Usulsüz şikâyet veya başvurularda bulunmak. 

g) Genel Sekreterlikte yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri veya diğer üyelerin aracılığından yararlanma girişiminde bulunmak. 

h) GESAM çalışanlarının hizmetlerini engelleyici hal ve davranışlarda bulunmak. 

2) Haysiyet Kurulu tarafından verilen “uyarı” yaptırımına ilişkin karar, verildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca yürürlükte kalır, 2 (iki) yıllık sürenin sonunda üyenin sicilinden silinir. 

Kınama 

Madde 6 – 

1) GESAM üyelerine, aşağıda belirtilen hallerde kınama yaptırımı uygulanır: 

Bu haller şunlardır;

a) Kendisine 5. madde gereği yapılan yazılı uyarıya rağmen, uyarı konusu fiil veya halleri sürdürmek ve son 3 (üç) yıl içinde birden fazla uyarı yaptırımı almak. 

b) GESAM Genel Kurulları ve GESAM’ın tüm çalışma mahallerinde huzur, sükûn ve çalışma düzenini engelleyici tutum ve davranışlar içinde olmak. 

c) Uyarı yaptırımına rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın 30 (otuz) gün içinde giriş aidatı ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle üyelik aidatını ödememek. 

d) Kusurlu davranmak suretiyle GESAM aleyhine yargı yollarına başvurulmasına sebebiyet vermek. 

e) GESAM’a ait araç, gereç, eşya ve benzeri malzemelere kusurlu davranışlarıyla zarar vermek, (bu takdirde zarar tespit edilerek rayiç bedel üzerinden muhatabından tahsil edilir.)  

f) Uyarı yaptırımı almasına rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın 30 (otuz) gün içinde GESAM tarafından yapılan duyurulara cevap vermemek, istenilen bilgi ve belgeleri zamanında iletmemek, yapılan çağrılara riayet etmemek. 

2) Haysiyet Kurulu tarafından verilen “kınama” yaptırımına ilişkin karar, verildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl boyunca yürürlükte kalır, 3 (üç) yıllık sürenin sonunda üyenin sicilinden silinir. 

Hak Mahrumiyeti 

Madde 7 –

1) Hak mahrumiyeti yaptırımı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: 

a) Son 3 (üç) yıl içinde birden fazla kınama yaptırımı almak. 

b) GESAM çalışanları veya diğer üyeler hakkında yüze karşı veya gıyapta ya da basın-yayın organları, internet veya sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, WhatsApp vb.) aracılığıyla hakaret, tahkir edici sözler sarf etmek, genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak. 

c) Basın-yayın organları, internet veya sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, WhatsApp vb.) aracılığıyla GESAM yararlarını zedeleyici beyanlarda bulunmak; kendi kontrolündeki hesapta, GESAM yararlarını zedeleyici, olumsuz, tahkir edici beyanlarda ve hakarette bulunulmasına müsaade etmek veya aracılık etmek. 

d) Kasıtlı eylem ve söylemleriyle GESAM’ın çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak. 

e) Üyenin beyanı ya da GESAM’a sunduğu bildirimlerde kasten yanıltıcı bilgilere yer vermek ve/veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak ve dolayısıyla bundan haksız kazanç elde etmek. 

2) Hak mahrumiyeti yaptırımı uygulanan tam üyeler, karar tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süresince seçme ve seçilme hakkından mahrum kalır. Olağan üyeler açısından ise, bu husus şahsi dosyasına işlenerek tam üyelik niteliğine hak kazanması durumunda, tam üyeliği 4 (dört) yıl süresince askıya alınır. 

3) Hak Mahrumiyeti yaptırımı alan ve kararı kesinleşen üyeler Genel Kurullara katılamazlar. 

Mali Hak Kesintisi

Madde 8 –

Bir takvim yılı içerisinde hakkında tayin edilen kınama cezasına rağmen benzer fiil veya halleri sürdürmekte ısrarlı olan GESAM üyesine, o yıl adlarına tahakkuk eden toplam mali hak bedellerinden yüzde 10 (on) oranındaki meblağın kesilmiş olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Bu madde kapsamında kesinleşmiş olan Haysiyet Kurulu Kararı ile üyenin mali hakkından kesilen meblağ Yönetim Kurulu kararıyla eğitim faaliyetlerine aktarılır.  

Üyelikten Çıkarma 

Madde 9 –

1) Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: 

a) Yazılı uyarıya rağmen 1 (bir) yıl süresince üyelik aidatını vermemek. 

b) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek. 

c) Tam üyeler yönünden, özür bildirmeksizin ve yazılı uyarıya rağmen arka arkaya 3 (üç) Genel Kurul toplantısına katılmamak. 

d) Kasıtlı eylemleriyle GESAM’ın doğrudan zarara uğramasına sebebiyet vermek. 

e) Toplumun vicdanında karşılık bulmayacak ve büyük infial uyandıracak bir suç işlemek. 

f) GESAM çalışanları veya diğer üyeler hakkında yüze karşı veya gıyaben ya da basın yayın organları, internet, sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp vb.) aracılığıyla T.C. Devletinin üniter yapısı, ırk, devlet, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığı gibi hususlarda nefrete dayalı ayrımcılık yapan davranış ve paylaşımlarda bulunmak.  

(2) Haysiyet Kurulu tarafından alınan karar gereği, yalnızca “üyelikten çıkarma” yaptırımı açısından verildiği tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca yürürlükte kalır. Söz konusu üye, aidatların tamamını ödemek zorundadır. Buna bağlı olarak üye defter kaydı silinir ve üyeye yazılı olarak bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaptırım Uygulama Esasları 

Haysiyet Kurulu ve Yaptırım Yetkisi 

Madde 10 –

GESAM’a kayıtlı üyeler hakkında bu Yönergede öngörülen yaptırım uygulanmasına ve disiplin cezasına ilişkin karar verme yetkisi münhasıran GESAM Haysiyet Kuruluna aittir. 

Yaptırımın Sonuçları  

Madde 11 –

1) Haysiyet Kurulu kararları, üyeye elden ya da noter aracılığıyla tebliğ edilir. Noter aracılığıyla yapılacak tebligat üyenin GESAM’da kayıtlı adresine yapılır. Üyenin güncel adresini GESAM’a bildirmemesi halinde, GESAM’da kayıtlı adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. 

2) GESAM Üye Disiplin Yönergesi kapsamında verilen yaptırım kararlarına karşı GESAM Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirlenen usule uygun olarak itiraz ve yargı yolu açıktır.  

3) Soruşturma devam ederken ilgili üyenin GESAM’dan istifa etmesi durumunda soruşturma askıya alınır. İstifa eden üyenin tekrar GESAM’a üyelik başvurusunda bulunması ve başvurusunun kabulü halinde soruşturma kaldığı yerden devam eder. Bu durumda aşağıda belirtilen süreler işlemez. 

4) İşbu Yönergenin II. bölümün “Yaptırımlar” başlığı altında sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren: 

a) Uyarı ve kınama yaptırımlarında 30 (otuz) gün, her halükârda yaptırımın uygulanmasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren altmış 60 (altmış) gün içinde disiplin soruşturmasına, 

b) Hak mahrumiyeti ve üyelikten çıkarma yaptırımlarında 6 (altı) ay, her halükârda yaptırımın uygulanmasını gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren 12 (oniki) ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, Haysiyet Kurulunun yaptırım uygulama yetkisi düşer. 

5) Genel Kurul toplantısından önceki 45 (kırkbeş) gün içinde verilen üyelikten çıkarma ve hak mahrumiyeti kararları, Genel Kurul toplantısını takip eden iş gününden itibaren sonuç doğurur. 6) Üyelerin GESAM’a ait araç, gereç, eşya ve benzeri malzemelere zarar verdikleri veya GESAM’ın tazminat ödemesine yol açacak eylemlerde bulunduklarının kesinleşmiş Haysiyet Kurulu kararı ile sabit olması halinde, oluşan zarar ilgili üyeden GESAM tarafından ayrıca talep edilir.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönergede Hüküm Bulunmaması 

Madde 12 – İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde mevzuatın diğer ilgili esasları göz önünde bulundurulur. 

Yürürlük 

Madde 13 – İşbu Yönerge Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yorumlar kapatılmış.